Informacje o projekcie

TYTUŁ PROJEKTU: Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza

PARTNER WIODĄCY: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA (www.karpacki.pl)

PARTNER PROJEKTU: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI SŁOWACJA-PÓŁNOC (www.karpatsky.sk)

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Trasngranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

OKRES REALIZACJI: 01.03.2017-30.10.2018

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU: 558 511,20 EUR (85%)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 657 072 EUR (100%)

 

OPIS PROJEKTU:

Główną ideą projektu jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego. Poszczególne działania projektu będą skierowane na zainteresowanie turysty pieszego (lokalnego oraz zagranicznego) w/ w dziedzictwem. 

Aby pokazać turyście pieszemu walory jakimi cechuje się pogranicze (w tym obiekty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) niezbędne jest w pierwszej kolejności zinwentaryzowanie i usystematyzowanie szlaków oznakowanych w terenie i opisanych w materiałach publikowanych oraz znajdujących się wokół nich elementów infrastruktury miękkiej i atrakcji.  Następnie zinwentaryzowane szklaki zostaną umieszczone na stronie www oraz będą dostępne poprzez aplikację mobilną. Na aplikacji umieszczony zostanie także wypracowany w niniejszym projekcie modelowy produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka”. Produkt zakłada kooperację od 6 do 8 obiektów hotelarskich (noclegowych), które połączone zostaną w szlak w formie pętli przez pogranicze. Produkt polega na wędrowaniu od pierwszego obiektu po pętli przez liczbę dni odpowiadającą ilości obiektów na trasie. Turyści wyruszając z pierwszego obiektu zostawiają w nim swoje bagaże i samochód. Właściciel obiektu przewozi bagaże, lub ew. odstawia samochód do kolejnego obiektu. Dzięki temu turyści mogą w wygodny sposób poznawać atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki, dostosowana oferta i obsługa obiektów hotelarskich i gastronomicznych do standardów turystyki pieszej. 

Tak przygotowane narzędzie/produkt wymagać będzie odpowiedniej kampanii marketingowej w postaci: udziału w targach turystycznych (Tour Salon Poznań, Incheba Bratisława, ITB Berlin) w celu zainteresowania turysty krajowego i zagranicznego, nakręcenia i emisji serialu na TV i kanale youtube, przeprowadzenia 2 imprez promujących turystykę pieszą wśród ludności lokalnej połączonych z prezentacją atrakcji i zasobów regionu, wydania przewodnika, materiałów promocyjnych, newslettera, przeprowadzenia study tour dla blogerów turystycznych z Polski, Słowacji i innych).

ZADANIA W PROJEKCIE OBEJMUJĄ M.IN.:

  • - systematyzację szlaków pieszych na obszarze pogranicza,
  • - stworzenie nowoczesnych e-narzędzi dla turysty pieszego (aplikacja wraz ze stroną www),
  • - powstanie nowego, transgranicznego produktu turystycznego uwzględniającego preferencje turystów pieszych i prezentującego walory pogranicza. Produkt zakłada kooperację od 6 do 8 obiektów hotelarskich (noclegowych), które połączone zostaną w szlak w formie pętli przez pogranicze. Każdy z obiektów powinien być oddalany od drugiego o maksymalnie 25 km długości łączących je szlaków pieszych. Produkt polega na wędrowaniu od pierwszego obiektu po pętli przez liczbę dni odpowiadającą ilości obiektów na trasie. Turyści wyruszając z pierwszego obiektu zostawiają w nim swoje bagaże i samochód. Właściciel obiektu przewozi bagaże, lub ew. odstawia samochód do kolejnego obiektu. Dzięki temu turyści mogą w wygodny sposób poznawać atrakcje przyrodnicze i kulturowe,
  • - szkolenia dla osób i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki, których celem będzie wymiana wiedzy nt. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego oraz sposobu ich udostępniania dla turystyki pieszej, integracja środowiska branży turystycznej Polski i Słowacji, przekazanie wiedzy nt. nowoczesnych narzędzi informacji i promocji walorów przyrodniczych i kulturowych,
  • - dostosowanie oferty i obsługi obiektów hotelarskich i gastronomicznych do standardów turystyki pieszej.  Cele: zmiana oferty i obsługi obiektów hotelarskich i gastronomicznych obszaru pogranicza do standardów turystyki pieszej. Przeprowadzonych zostanie 50 audytów obiektów wraz z raportami i zaleceniami zmian,
  • - przeprowadzenie wspólnych polsko-słowackich kampanii promocyjnych i marketingowych oraz realizację działań miękkich promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza tj.: Udział w targach turystycznych (Berlin, Poznań, Bratysława), nagranie i emisja serialu, produkcja spotu promocyjnego w technologii virtual reality 360, wydanie i publikacja materiałów prasowych w prasie branżowej krajowej i zagranicznej, wydanie przewodnika z mapą i folderu wizerunkowego, newslettera, organizacja study tour dla znanych blogerów europejskich w zakresie turystyki pieszej; przeprowadzenie Karpackiego Forum Współpracy (panele dyskusyjne z udziałem ekspertów PL, SK, europejskich); przeprowadzenie 2 imprez promujących turystykę pieszą na pograniczu (koncert, stoiska z ofertą turystyczną pogranicza, questy, degustacja produktów regionalnych).